Dr inż. Marek Sieja

Działalność dydaktycznaMgr inż. Marek Sieja

Studia stacjonarne

Laboratoria:
Metrologia elektryczna część cyfrowa - Elektrotechnika 2-rok
Metrologia elektryczna część analogowa - Elektrotechnika 2-rok
Elektrotechnika i Elektronika - WIiTCh 2-rok

Studia niestacjonarne

Laboratoria:
Metrologia elektryczna - Elektrotechnika 2-rok
Miernictwo elektryczne w energetyce - Energetyka 2-rok
Cyfrowa technika pomiarowa - Energetyka 4-rok

Działalność naukowa

Artykuły

 • Sieja M., Wach K.: Wpływ technologii informatycznych na rozwój przedsiębiorstw bankowych. [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 963 pt. "Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw" pod red. J.Skalika, Wrocław, 2002, s.479-491 (ISSSN 0324-8445).
 • Sieja M., Wach K.: Internet jako jedna z determinant konkurencyjność firm w dobie globalizacji. [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego Nr 976 pt. "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej" pod red. J.Rymarczyka, Wrocław, 2003, s.241-252 (ISSN 0324-8445).
 • Sieja M., Wach K.: Wykorzystanie zasobów informacyjnych Internetu w przedsiębiorstwie. [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, seria: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, Monografia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003, s.313-319 (ISBN 83-916682-5-8).
 • Sieja M., Wach K.: Webvertising - Rodzaje i skuteczność reklamy internetowej. [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod red. E.Zeman-Miszewskiej, AE, Katowice, 2003, s.432-443 (ISBN 83-89072-07-6).
 • Sieja M., Wach K.: Internet jako nośnik reklamy. [w:] "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutnicznej im.S.Staszica w Krakowie, Tom 48, Zeszyt 4, AGH, Kraków, 2003, s.1261-1282 (ISSN 1731-8386).
 • Sieja M., Wach K.: Wykorzystanie Internetu w reklamie. [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A.Nalepki, WSB, Tarnów, 2002, s.135-147 (ISBN 83-87903-18-2).
 • Sieja M., Wach K., Zdon M.: Importance of Internet for business under globalization conditions. [w:] Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей. Том 2, V Міжнародна конференція молодих вчених, 30-21 травня 2003, МДГУ ім. П.Могили комплексу „Києво-Могилянська академія” Миколаїв - Очаків, s.125-131 (ISBN 966-7458-77-6).
 • Tomczyk K., Sieja M.: Algorytm poszukiwania sygnałów maksymalizujących całkowo-kwadratowy funkcjonał błędu. [w:] Mat. Konferencyjne XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM'04, Ustroń 2004, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, s.199-208.
 • Tomczyk K., Sieja M.: Algorytm wyznaczania sygnałów maksymalizuj±cych funkcjonał błędu bezwzględnego. [w:] Mat. XIV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych. Krynica 2004, Wyd. Zakładu Metrologii AGH, Kraków 2004, s.179-188
 • Tomczyk K., Sieja M.: Acceleration transducers calibration based on maximum dynamic error. [w:] Czasopismo Techniczne 3-E/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.37-49
 • Sieja M., Wach K.: Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy 2008 pod red. Z.Zioło i T.Rachwała, Warszawa – Kraków,  Nowa Era Sp. z o.o., 2008, s.82-88  (ISBN 978-83-7409-620-1)